دوره های آموزشی
Image 01

دوره مقدماتی فتوشاپ
Adobe Photoshop CS5
درحال ثبت نام

Image 01

دوره مقدماتی مفهومی پایتون
بهار 97
درحال ثبت نام

Image 01

مفاهیم تخصصی برنامه نویسی و مهندسی نرم افزار
بهار97
در حال ثبت نام

Image 01

مفاهیم پایه زبان های برنامه نویسی
بهار 97
در حال ثبت نام

Image 01

برنامه نویسی تجاری با 6.0#C
حضوری _ درحال ثبت نام

Image 01

برنامه نویسی سیستمی ++C سطح پیشرفته
بهار 97
در حال ثبت نام

Image 01

برنامه نویسی سیستمی ++C سطح متوسط
بهار 97
در حال ثبت نام

Image 01

Web Programming with PHP 7
حضوری _ درحال ثبت نام

Image 01

برنامه نویسی تجاری با #C
بهار 97
در حال ثبت نام

Image 01

Web Programming with PHP 7
بهار 97
در حال ثبت نام

Image 01

دوره ی کاربردی شبکه +Network
پایان دوره پاییز95

Image 01

دوره سوم مفاهیم برنامه نویسی بهار 95