loading

فیلم آموزش Text یا متن در CSS3

توضیحات

در فیلم آموزش Text یا متن در CSS3 چندین ویژگی از قبیل : word-wrap , white-space , text-overflow , word-break آموزش داده شده است و تقزیباً تمام ویژگی هایی که در CSS3 برای متن گفته شده را در این قسمت از فیلم آموزش متن در css3 توضیح داده شده است. منبع: web30ty.com

دانلود
  • مبلغ:0 تومان
  • مدرس: جهاد علمی