loading

فیلم آموزش CSS بخش 15 - Opacity ( شفافیت )

توضیحات

در این قسمت از فیلم آموزش CSS در مورد Opacity آموزش داده ام ، با استفاده از Opacity شفافیت یک عنصر را مشخص می کنیم . در جلسه قبل در مورد شبه عناصر آموزش داده بودیم. منبع: web30ty.com

دانلود
  • مبلغ:0 تومان
  • مدرس: سایت web30ty.com